Akcija 2+1 + doprava zdarma 🌰 masláNa produkt

Ochrana osobních údajů

Na obchodnú činnosť spoločnosti MERX TRADE, s.r.o. sa vzťahujú nižšie definované podmienky, IČ 09594566, DIČ: CZ09594566 so sídlom Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 119557/SL1/KSBR (ďalej len MERX TRADE, s.r.o.o. alebo „Spoločnosť“) a jej registrovaná ochranná známka „hyve“. tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky činnosti internetového obchodu www.fithyve.com prevádzkovaného Spoločnosťou.

Spoločnosť MERX TRADE, s.r.o. je prevádzkovateľom osobných údajov vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a používateľov internetového obchodu a kamenných predajní prevádzkovaných spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o. v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Sídlo spoločnosti a korešpondenčná adresa:

MERX TRADE, s.r.o.

Nové Sady 988/2,

602 00 Brno, 

Česká republika

Telefónne číslo: +420 607 577 903

Emailová adresa: hello@fithyve.com

Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov a používateľov internetového obchodu alebo kamenných predajní spoločnosti MERX TRADE, s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami.

1. Používateľský účet a účet veľvyslanca

V každom z internetových obchodov prevádzkovaných spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o. máte možnosť zaregistrovať sa ako nový zákazník alebo ambasádor a čerpať množstvo výhod. V registračnom formulári je potrebné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo a kontaktný e-mail. Odoslaním týchto údajov a potvrdením zaslaného e-mailu sa vytvorí používateľské konto. Týmto spôsobom poskytujete spoločnosti MERX TRADE, s.r.o. svoje osobné údaje a súhlasíte s ich spracovaním tak, ako ste boli informovaní pri vyplnení registračného formulára a jeho odoslaní.

Na prístup do svojho používateľského účtu si musíte zvoliť používateľské meno a heslo. Zvoľte si ich tak, aby ste v čo najväčšej miere zabránili ich neoprávnenému použitiu treťou stranou. Hoci sa snažíme vaše osobné údaje čo najviac chrániť, ak použijete správne prihlasovacie údaje, nemôžeme už overiť, či ste to skutočne vy, kto sa prihlasuje do vášho účtu. Ak dôjde k zneužitiu vašich prihlasovacích údajov, zneužívateľ získa prístup k vašim osobným údajom zadaným počas registrácie. Preto prosím uchovávajte svoje prihlasovacie údaje do používateľského konta v tajnosti. V opačnom prípade spoločnosť MERX TRADE, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie používateľského účtu alebo údajov v ňom obsiahnutých treťou osobou.

Informácie poskytnuté počas registrácie musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorom boli na jeho vytvorenie použité nepravdivé alebo neúplné informácie, môžeme zrušiť bez náhrady. Rovnako môžeme postupovať aj v prípade používateľského účtu, prostredníctvom ktorého došlo k porušeniu zákona alebo dobrých mravov. V prípade akýchkoľvek zmien vašich údajov vám odporúčame, aby ste ich bezodkladne zmenili vo svojom používateľskom účte, prípadne môžete využiť niektorý z vyššie uvedených kontaktov, aby ste nám zmenu oznámili.

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vyplnením objednávky, vytvorením používateľského účtu, prihlásením sa k odberu našich noviniek, komentovaním a hodnotením tovaru alebo uplatnením svojich práv z kúpnej zmluvy poskytujete spoločnosti MERX TRADE, s.r.o. niektoré svoje osobné údaje. Ako vás informujeme pri zadávaní vašich osobných údajov, pri väčšine týchto úkonov súhlasíte so spracovaním poskytnutých osobných údajov v uvedenom rozsahu a na uvedené účely, vo väčšine prípadov až do vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Na spracovanie vašich osobných údajov musíme mať vždy zákonný dôvod. V prípade registrácie na odber noviniek a zriadenia používateľského účtu bez objednania tovaru je takýmto zákonným dôvodom váš súhlas so spracovaním údajov, ktorý udeľujete odoslaním zadaných osobných údajov a načítaním odkazu z potvrdzujúceho e-mailu. Ak údaje zadávate pri objednávaní tovaru, jeho vrátení alebo reklamácii, zákonným dôvodom ich spracúvania je skutočnosť, že údaje potrebujeme na uzavretie kúpnej zmluvy a plnenie našich povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme spracúvať časť vašich osobných údajov (napríklad vašu e-mailovú adresu) z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, podpora a zlepšovanie nášho podnikania.

Pri spracúvaní vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).

2.1 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú také informácie, ktoré nám poskytujete v rámci realizácie objednávky, registrácie a iných aktivít v ktoromkoľvek z internetových obchodov prevádzkovaných spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria okrem iného meno a priezvisko, fotografia, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska alebo telefónne číslo. Osobnými údajmi však môžu byť aj menej bežné údaje, ako napríklad číslo účtu, pretože aj tie môžu identifikovať konkrétnu osobu.

Niektoré údaje sa zhromažďujú automaticky počas vašej návštevy internetového obchodu. Tieto údaje zahŕňajú IP adresu, typ prehliadača, zariadenie a operačný systém, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu, informácie získané prostredníctvom súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme zhromažďovať aj bez toho, aby ste si vytvorili používateľský účet, a bez ohľadu na to, či v internetovom obchode nakúpite alebo nie. Tieto dodatočné údaje nám pomáhajú odhaliť súbory cookie, o ktorých používaní sme vás informovali pri vašom príchode do internetového obchodu.

2.2 Ako sa používajú osobné údaje?

Osobné a iné údaje používame na to, aby ste mohli pri pohybe v internetovom obchode pristupovať k svojmu používateľskému účtu a využívať súvisiace výhody. Sú pre nás potrebné aj v prípade, že si u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým uzatvárame zmluvu, mali spôsob, ako vám tovar doručiť, a mohli vás v prípade potreby kontaktovať.

Údaje používame aj na komunikáciu s vami v súvislosti so správou vášho používateľského účtu a na podporu používateľov. Údaje môžeme použiť na zlepšenie našich služieb vrátane použitia na analýzu správania používateľov stránky internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o.

Údaje sa môžu používať aj na obchodné a marketingové účely, t. j. na vedenie databázy zákazníkov, registrovaných používateľov a odberateľov informačných bulletinov a na ponuku tovaru a služieb, a to na dobu neurčitú, najdlhšie však do vznesenia námietky alebo žiadosti o vymazanie údajov, čo je vysvetlené ďalej v týchto zásadách. Odoslaním objednávky alebo vytvorením používateľského účtu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, o ktorých sme vás informovali pred poskytnutím vašich osobných údajov.

Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty na účely priameho marketingu môžete tiež kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailu na našu kontaktnú e-mailovú adresu alebo pomocou odkazu v obchodnom oznámení

2.3 Ako spravujeme a spracúvame vaše osobné údaje?

SpoločnosťMERX TRADE, s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia.

Spracovaním vašich osobných a iných údajov môžeme poveriť tretiu stranu ako sprostredkovateľa. Spracovateľ je osoba, ktorej odovzdávame vaše osobné údaje na nami určený účel a ktorá s nimi nemôže nakladať svojvoľne, ale len nami určeným spôsobom. Môže to byť napríklad prevádzkovateľ dátového úložiska, na ktorom máme uložené vaše osobné údaje.

Osobné údaje z uskutočnených transakcií budeme spracúvať po dobu nevyhnutnú na plnenie kúpnej zmluvy a na zabezpečenie realizácie práv a povinností kupujúceho a predávajúceho. Údaje spracúvané z týchto dôvodov sa nebudú spracúvať dlhšie ako 10 rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe registrácie do newslettera alebo vytvorenia používateľského účtu, údaje sa budú spracúvať dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tieto účely alebo nám inak neoznámite, že si už neželáte, aby sa vaše údaje spracúvali. Osobné údaje sa budú spracúvať elektronicky automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

2.4 Komu sa osobné údaje prenášajú?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej inej osobe bez toho, aby sme vás o tejto možnosti informovali pri ich získaní, pokiaľ nutnosť poskytnutia údajov nevyplýva z povahy účelu, na ktorý sa poskytujú. Týmito inými osobami môžu byť externí dopravcovia a osoby podieľajúce sa na dodávke tovaru alebo poskytovaní služieb. Vaše osobné údaje sa týmto osobám odovzdávajú v minimálnom rozsahu potrebnom na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak vaše údaje používame na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti vykonáva, opäť len v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanú marketingovú službu.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je zapojený náš e-shop. Tie vám zasielame pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely môžeme spoločnosti Heureka.cz odovzdať informácie o vami zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdávané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e-maile s dotazníkom. Ak vznesiete námietku, dotazník vám už nebudeme posielať.

2.5 Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte niekoľko práv a nárokov, ktoré môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom spracúvaným spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o. a právo na informácie o ich spracúvaní (informácie o účele spracúvania, aké údaje o vás spracúvame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o príjemcoch týchto údajov). Tieto informácie vám poskytneme bez zbytočného odkladu na základe žiadosti, ako aj potvrdenie o tom, či o vás spracúvame nejaké osobné údaje. Za poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov môžeme účtovať primeraný poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Takisto máte právo požadovať opravu nepresných alebo dodatočne zmenených osobných údajov alebo ich vymazanie, prípadne namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Na základe vašej písomnej žiadosti odstránime vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o vymazanie osobných údajov by mala byť založená na jednom z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 1 nariadenia. Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie predmetných údajov, kým nerozhodneme o vašej žiadosti o opravu alebo vymazanie.

Ak spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Ak svoj súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Ak spracúvame vaše údaje na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracúvaní, máte právo namietať proti takémuto spracúvaniu a vaše údaje nebudeme spracúvať, kým nepreukážeme presvedčivé oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Ak je naším oprávneným záujmom priamy marketing, námietka bude bez ďalšieho znamenať, že spracúvanie osobných údajov na tento účel sa ukončí.

Ak je právnym základom spracúvania vašich osobných údajov súhlas s ich spracúvaním a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, t. j. napríklad automatickým ukladaním do databázy po ich zadaní v internetovom obchode, máte právo požadovať, aby sme vám údaje poskytli v strojovo čitateľnom formáte na účely ich prenosu k inému prevádzkovateľovi.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore so ZOOU alebo nariadením, môžete:

Vyvinieme maximálne úsilie na ochranu vašich osobných údajov. Ak však nie ste so spracovaním spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ktorý dohliada na ochranu osobných údajov v Českej republike. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

3. Ďalšie súvislosti používania spoločnosti MERX TRADE, s.r.o.

3.1 Čo sú to súbory cookie a ako vyjadrujete súhlas s ich používaním?

Súbory cookie sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka internetového obchodu, ktoré umožňujú napríklad analýzu toho, ako ho návštevníci používajú. Webové stránky, ktoré uložili súbory cookie do vášho prehliadača, tak dokážu zistiť, či ste už stránku navštívili, či máte položky v košíku alebo prebiehajúci formulár, prípadne či ste prihlásení.

Pri prvom pripojení na našu stránku sa zobrazí banner so súbormi cookie, ktorý vás vyzve, aby ste vyjadrili svoj súhlas s používaním súborov cookie na našej stránke. Na základe vášho súhlasu používame analytické a marketingové súbory cookie, ktoré nám umožňujú optimalizovať stránku a ponúkať vám relevantnú reklamu. Je na vašej voľbe, či tieto súbory cookie a ďalšie podobné techniky prijmete, a to buď výberom tlačidla „Prijať všetko“ na paneli so súbormi cookie, alebo nastavením súhlasov so súbormi cookie podľa vašich preferencií a potrieb poskytnutím súhlasov v podrobnejších nastaveniach. Súhlasy, ktoré ste udelili rovnakým spôsobom, môžete kedykoľvek zmeniť (napr. prostredníctvom odkazu v pätičke stránky), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

3.2 Môžete ukladaniu súborov cookie vo svojom počítači úplne zabrániť?

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť v centre preferencií, ako je opísané vyššie, alebo výberom príslušných nastavení v internetovom prehliadači, ktorý používate. Prípadne sa v tejto súvislosti obráťte na výrobcu vášho internetového prehliadača. Úplným odmietnutím používania súborov cookie v nastaveniach vášho prehliadača sa môže stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie, ktoré sú bežne dostupné v internetovom obchode. Niektoré zo súborov cookie sú potrebné na ich bezproblémové fungovanie. Tieto nevyhnutné súbory cookie sme oprávnení používať bez vášho výslovného súhlasu, preto v centre nastavení nie je možnosť ich odmietnuť. Sme však povinní vás o používaní týchto súborov cookie informovať, čo sme urobili prostredníctvom lišty súborov cookie a tohto dokumentu.

3.3. Kategórie súborov cookie

Na našej webovej lokalite používame nasledujúce kategórie súborov cookie:

Funkčné súbory cookie

Zhromažďovanie a ukladanie týchto súborov cookie nám pomáha zabezpečiť správnu základnú funkčnosť našej webovej stránky. Spracovanie týchto údajov je potrebné napríklad na zabezpečenie procesu registrácie, prihlásenia, zabezpečenie webovej stránky proti útokom, zlepšenie funkčnosti webovej stránky, prispôsobenie funkčnosti, monitorovanie rýchlosti načítania stránky atď. Bez týchto údajov nemôže webová stránka správne fungovať, a preto ju nemožno odmietnuť.

Analytické súbory cookie

Analytické súbory cookie nám umožňujú získavať informácie o aktivite používateľov na našej webovej lokalite v priebehu času, čo nám umožňuje zlepšovať našu webovú lokalitu podľa vašich potrieb. Používajú sa napríklad na sledovanie toho, ako sa používatelia vracajú v priebehu času, odkiaľ prichádzajú, aké sú ich obľúbené stránky a ako interagujú s rôznymi komponentmi a funkciami našej webovej lokality.

Marketingové súbory cookie

Spracovanie údajov z marketingových súborov cookie nám umožňuje zobrazovať vám reklamu na iných webových stránkach. Používajú sa aj na sledovanie reklám, na ktoré kliknete, alebo akcií, ktoré vykonáte po kliknutí na reklamu. Spracovanie týchto údajov nám tiež umožňuje vytvárať a zobrazovať reklamy prispôsobené vám.