Akcija 2+1 + doprava zdarma 🌰 masláNa produkt

Obchodné podmienky

Spoločnosť MERX TRADE, s.r.o. 

ID: 09594566 VAT: CZ09594566

so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C 119557/KSBR (12.10.2020)

Internetový obchod: fithyve.com

E-mail: hello@fithyve.com

Telefón: + 420 607 577 903


Tieto obchodné podmienky spoločnosti MERX TRADE, s.r.o. pre predaj tovaru a služieb sa vzťahujú na internetový obchod umiestnený na webovej stránke fithyve.com a pozostávajú z nasledujúcich článkov:

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

Článok 2 - Objednávky, kúpna zmluva

Článok 3 - Cena tovaru, platobné podmienky a dodanie

Článok 4 - Pravidlá zrušenia objednávky

Článok 5 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Článok 6 - Prepravné a dodacie podmienky

Článok 7 - Práva vyplývajúce z chybného plnenia

Článok 8 - Záverečné ustanovenia


Článek 1. 

Obecná ustanovení

 1. Predávajúcim je spoločnosť MERX TRADE, s.r.o., IČO: 09594566, DIČ: CZ09594566; so sídlom Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C 119557/KSBR; dátum vzniku: 20.10.2020 (ďalej len „Predávajúci“).
 2. Elektronický obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke fithyve.com (ďalej len e-shop), a to prostredníctvom webového rozhrania obchodu (ďalej len „Rozhranie“).

Článok 2. 

Objednávky, kúpna zmluva

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá si objedná výrobky alebo služby (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Vy“) prostredníctvom e-shopu predávajúceho. Tieto Obchodné podmienky ako také spolu so Zásadami ochrany osobných údajov tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy a uzatvorením Kúpnej zmluvy Kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito dokumentmi oboznámil. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na fyzické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania uzatvárajú zmluvu s Predávajúcim.
 2. Používaním e-shopu kupujúci súhlasí so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na všetky informácie zadané predávajúcemu prostredníctvom rozhrania a ktoré môžu byť počas tohto procesu zhromažďované v súlade s platnými právnymi predpismi. Úplné znenie Zásad si môžete pozrieť ZDE.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje všetky nasledujúce skutočnosti (a-d) a že:
 1. Všetky prezentácie tovaru na rozhraní sú len informatívne a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.
 2. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy a predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, telefónne poplatky a pod.).
 3. Na objednanie výrobkov vyplní Kupujúci objednávkový formulár v časti „Košík“ Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie týkajúce sa (a-d):

(ďalej aj „objednávka“ alebo „zadanie objednávky“).

 1. Kúpna zmluva nadobúda účinnosť okamihom, keď kupujúci dostane od predávajúceho e-mail s „Potvrdením objednávky“ spolu s dokumentmi v trvalej podobe. Podporné dokumenty si môžete pozrieť na nasledujúcich stránkach: Obchodné podmienky, Zásady ochrany osobných údajov
 2. Kupujúci môže uskutočniť objednávku aj prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo iného prostriedku diaľkovej komunikácie za podmienok uvedených v Rozhraní (na webovej stránke e-shopu). Bez ohľadu na spôsob, akým bola objednávka podaná, je platná až po doručení e-mailu „Potvrdenie objednávky“ Kupujúcemu.
 3. Pred odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť osobné údaje zadané v objednávke, aby mohol opraviť prípadné chyby urobené pri vypĺňaní objednávkového formulára, alebo dokonca objednávku neodoslať. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať a zaplatiť“. Predávajúci nenesie zodpovednosť za neprijatie alebo neakceptovanie objednávky alebo za prijatie nesprávnych údajov, či už poskytnutých úmyselne alebo neúmyselne.
 4. Kupujúci má právo na 
 5. uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať kupujúcemu tovar a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru a kupujúcemu vzniká povinnosť prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Článok 3.

Cena tovaru, platobné podmienky a dodanie

 1. Rozhranie poskytuje informácie o poskytovanom tovare a službách vrátane cien jednotlivých produktov. Ceny sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Cena tovaru nezahŕňa žiadne poplatky za dopravu, doručenie alebo spôsob platby, ktorých výška závisí od výberu Kupujúceho a sú uvedené len v rámci Košíka.
 2. Ceny tovaru sú platné v čase odoslania objednávky, s výnimkou storna zo strany Predávajúceho. 
 3. Spôsoby platby a ich podmienky sú uvedené v časti "Doprava a Platba". Predávajúci neakceptuje žiadne iné spôsoby platby ako tie, ktoré sú uvedené vo vyššie uvedenej časti a dostupné v časti „Košík“, a nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť, ak sa kupujúci pokúsi zaplatiť iným spôsobom.
 4. Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu Výrobkov spolu s nákladmi na dopravu a manipuláciu v dohodnutej výške, ak nie je výslovne uvedené inak.
 5. V prípade omeškania dodávky bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom. V opačnom prípade dostane Kupujúci e-mail s potvrdením, že jeho objednávka bola odoslaná.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže vyhlásiť marketingové akcie, ako napríklad Darček s nákupom. Pravidlá týchto akcií nájdete na odkaze pri príslušnej poskytnutej akcii. V takom prípade tieto pravidlá tvoria neoddeliteľnú súčasť Obchodných podmienok. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu darček k spnákupu zdarma, ak nie je v podmienkach príslušnej akcie uvedené inak, jeho vrátenie v pprípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy (aj čiastočného) je viazané buď na konkrétny produkt, pri ktorom vrátení je Kupujúci povinný vrátiť aj darček zdarma; alebo je Kupujúci povinný vrátiť darček zdarma, ak pri objednávke viacerých produktov odstúpi od objednávky v takej výške, že nie je splnená podmienka minimálnej hodnoty nákupu pre zachovanie darčeka zdarma.   
 7. Predávajúci môže Kupujúcim vystaviť nasledujúce zľavové kódy (a-b):

Zľavový kód sa vloží do poľa „Vložiť nový zľavový kód,“ v časti Košík. Zľavy poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné navzájom kombinovať.

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo prevzatím tovaru od predávajúceho alebo na základe vzájomnej dohody tretej strany.

Článok 4.

Zásady zrušenia objednávky

 1. Kupujúci môže zrušiť Objednávku po a po jej prijatí Predávajúcim, a to telefonicky (+420 607 577 903) alebo e-mailom zaslaným na adresu hello@fithyve.com; do doby, kým Predávajúci nezabezpečí doručenie tovaru Kupujúcemu. V písomnom storne uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedené v potvrdení objednávky zaslanom na uvedenú e-mailovú adresu po akceptácii objednávky a v prehľade objednávky v užívateľskom profile Kupujúceho (viac informácií o užívateľských profiloch nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov). Ak Kupujúci zruší objednávku po tom, ako Predávajúci zabezpečí jej doručenie, Predávajúci odporúča, aby Kupujúci objednávku neprevzal, aby mohla byť doručená späť Predávajúcemu. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Objednávku alebo jej časť v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov (a-e):

Ak takáto situácia nastane, predávajúci bude okamžite informovať kupujúceho, aby sa dohodli na ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil cenu tovaru pred zrušením Objednávky, finančné prostriedky za nedodaný tovar (vrátane nákladov na dopravu) budú Kupujúcemu vrátené spôsobom, akým bola zaplatená kúpna cena, alebo spôsobom dohodnutým medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy (Komerčný predaj tovaru ponúkaného spoločnosťou MERX TRADE, s.r.o. nie je povolený. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať Objednávku alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak sa dozvie o úmysle Kupujúceho tovar ďalej komerčne predávať).

Článok 5.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

 1. Kupujúci je oprávnený čiastočne alebo úplne odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou určenou kupujúcim (okrem dopravcov), alebo od prevzatia posledného kusu tovaru, ak kupujúci objedná viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne v rámci jednej objednávky. Kupujúci musí v tejto lehote zaslať predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy. Kupujúci je potom povinný vrátiť tovar Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzor poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok (pozri prílohu I). Odporúčame, aby kupujúci zaslal jasné oznámenie o odstúpení od zmluvy na e-mailovú adresu hello@fithyve.com predávajúceho.
 3. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, nie však skôr, ako kupujúci poskytne predávajúcemu doklad o tom, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 4. Pri vrátení tovaru objednaného s použitím zľavového kódu bude Kupujúcemu vrátená len suma zaplatená za vrátený tovar.
 5. V prípade úplného odstúpenia od zmluvy má Kupujúci okrem vrátenia kúpnej ceny nárok aj na vrátenie nákladov spojených s doručením tovaru, maximálne však do výšky ceny najlacnejšej dopravy ponúkanej Predávajúcim. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch, najmä v ustanoveniach § 1837 Občianskeho zákonníka, najmä v prípadoch (a-d):
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno odmietnuť, ak tovar zakúpil podnikateľ alebo právnická osoba. V takýchto prípadoch sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Kupujúci berie na vedomie, že ak je vrátený tovar poškodený, použitý nad rámec svojho určenia alebo aj čiastočne spotrebovaný, alebo ak sa jeho hodnota inak znížila v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na to, aby sa kupujúci oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru, má predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá kupujúcemu vznikla. Kupujúci berie na vedomie, že výšku náhrady škody určí Predávajúci s ohľadom na stav vráteného tovaru a v prípade, že tovar bude Predávajúcim vyhodnotený ako nepredajný, nárok na náhradu škody môže Predávajúci jednostranne započítať voči Kupujúcemu.
 3. Kupujúci môže okrem odstúpenia od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu (podľa tohto článku Obchodných podmienok vyššie) odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru, ak Predávajúci nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Kupujúcim. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty len vtedy, ak Predávajúci odmietol plniť alebo ak je plnenie v určenej lehote nevyhnutné vzhľadom na okolnosti pri uzavretí Kúpnej zmluvy alebo ak Kupujúci pred uzavretím Kúpnej zmluvy oznámil Predávajúcemu, že je potrebné dodanie tovaru v určenej lehote.

Článok 6.

Podmienky prepravy a dodania

 1. Spôsoby doručenia a ich podmienky sú uvedené v časti „Doprava a platba“ v rozhraní. Doručenie zabezpečuje predávajúci v rámci Európskej únie. Náklady na dopravu sa môžu líšiť v závislosti od spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob doručenia si vyberá Kupujúci, pričom aktuálny cenník je k dispozícii v časti „Košík“.
 2. V prípade, že bol Kupujúcemu doručený tovar Predávajúceho, ktorý si Kupujúci neobjednal, Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby bez zbytočného odkladu po doručení tovaru kontaktoval zákaznícky servis Predávajúceho, prípadne e-mailom alebo telefonicky.
 3.  Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať stav a kvalitu tovaru, najmä neporušenosť obalu tovaru. V prípade, že Kupujúci prevzal od dopravcu zásielku, ktorá vykazuje známky poškodenia alebo vady, Predávajúci odporúča Kupujúcemu kontaktovať zákaznícky servis Predávajúceho, prípadne e-mailom alebo telefonicky. V prípade zistenia poškodenia zásielky Predávajúci odporúča Kupujúcemu spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. V prípade prijatia poškodenej zásielky bude záležitosť riešená s prepravcom.
 4. Ak je z akéhokoľvek dôvodu na strane Kupujúceho potrebné tovar opätovne doručiť, Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu všetky náklady spojené s takýmto opätovným doručením.
 5. Po prevzatí zásielky je Kupujúci povinný skontrolovať Tovar a prípadné vady písomne nahlásiť do 24 hodín od prevzatia, najlepšie vrátane foto alebo video dokumentácie, na e-mailovú adresu: hello@fithyve.com. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu všetku súčinnosť, aby predávajúci mohol uplatniť svoje práva voči dopravcovi vyplývajúce zo zmluvy predávajúceho s dopravcom a z iných podmienok týkajúcich sa prepravy tovaru. Spôsob popisu vady a ďalšie potrebné informácie sú uvedené v nasledujúcom článku Práva z vadného plnenia.

Článok 7.

Práva z vadného plnenia

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Práva z vadného plnenia v prípade, že Kupujúci je spotrebiteľom, sa ďalej riadia Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade kúpy výrobkov fyzickou osobou v rámci jej podnikania sa nároky riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim (a-e):
 1. Výššie uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na vadu tovaru predávaného za nižšiu cenu z dôvodu vady, na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia, ktorý mal tovar pri prevzatí kupujúcim, na roztrhnutie alebo poškodenie pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 2. Právo z vadného plnenia sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim, najmä na vady vzniknuté používaním v rozpore s návodom na použitie, na vady spôsobené mechanickým poškodením alebo prírodnými živlami. Nárok teda možno uplatniť na vady spôsobené chybným materiálom alebo nesprávnou technológiou výroby.
 3. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené funkčnosťou tovaru.
 4. Ak sa vada vyskytne v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí, ak to povaha veci alebo vady nevylučuje. Táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Kupujúci nemôže tovar užívať, ak Kupujúci vadu oprávnene vytkol.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady spotrebného tovaru v lehote 2 rokov odo dňa prevzatia tovaru; túto lehotu možno predĺžiť vyhlásením v záručnom liste. V prípade predĺženia záručnej doby predávajúci uvedie podmienky a rozsah predĺženej záruky v záručnom liste. V prípade, že záručný list nie je k dispozícii, slúži na rovnaký účel daňový doklad (faktúra).
 6. Momentom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy je Predávajúci informovaný o výskyte vady Kupujúcim.
 7. V prípade neoprávnenej reklamácie sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu účelne vynaložené náklady spojené s reklamačným konaním nad rámec bežného spôsobu vybavenia (najmä náklady na vlastný znalecký posudok, náklady na právne zastúpenie a pod.) Nárok Kupujúceho na úhradu nákladov spojených s úspešným reklamačným konaním sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 8. Z darčekov, ktoré sa poskytujú bezplatne, nemožno uplatniť žiadne práva Kupujúceho vrátane práv z vadného plnenia. Takýto tovar spĺňa podmienky darovacej zmluvy a riadi sa príslušnými právnymi predpismi pre darovacie zmluvy. Darčeková zmluva sa uzatvára medzi Predávajúcim a Kupujúcim s podmienkou, že ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo zruší Objednávku podľa týchto Obchodných podmienok, je povinný poskytnuté darčeky spolu so zakúpeným tovarom vrátiť Predávajúcemu. V opačnom prípade je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať hodnotu nevráteného darčeka voči nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Ak má tovar vadu, môže Kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie nového tovaru bez vady alebo opravu tovaru, ak zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo v porovnaní s iným spôsobom neúmerne nákladný; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady, a na to, či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez väčších ťažkostí pre Kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť odstránenie vady, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by tovar mal bez vady.
 10. Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak
 1. V prípade reklamácie tovaru zakúpeného od spoločnosti MERX TRADE, s.r.o., odporúčame kupujúcemu postupovať podľa nižšie uvedených pokynov:

Uvedené odporúčania nemajú vplyv na možnosti a práva kupujúceho podľa platných zákonov v platnom znení a ich cieľom je zabezpečiť a umožniť pohodlné a čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie.

 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho za účelom poskytnutia informácií o vybavení reklamácie.
 1. Reklamácie a odstránenie vád sa vybavujú a kupujúci musí byť o ich vybavení informovaný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade nedodržania 30-dňovej lehoty je Kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 1. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy alebo písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Článok 8.

Záverečné ustanovenia

 1. Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia týchto obchodných podmienok, kúpnej zmluvy alebo iného zmluvného dojednania medzi zmluvnými stranami nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 2. Tieto Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle kúpiť Výrobky od Predávajúceho, je právnická osoba alebo osoba, ktorá si objednáva Tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu povolania.
 3. Vzorové oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy je priložené k tejto zmluve (pozri prílohu I).
 4. Kúpna zmluva a všetky sprievodné dokumenty sú vyhotovené v českom jazyku, Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku a riadi sa českým právom.
 5. Všetky záležitosti v tejto zmluve neuvedené sa riadia Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 6. V prípade, že medzi nami a spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 1.1.2023. Zmeny podmienok sa môžu zmeniť.


PRÍLOHA I

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Predávajúci:MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, IČ: 09594566, DIČ: CZ09594566

Korešpondenčná adresa:MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika E-mail: hello@fithyve.com Telefón: +420 607 577 903

UPOZORNENIE! Táto adresa sa používa len v prípade, že kupujúci trvá na zaslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy poštou namiesto e-mailu, nie je to adresa na vrátenie tovaru. Adresu na vrátenie tovaru vám poskytne náš zákaznícky servis.

Kupujúci
Meno, priezvisko:
Adresa:

Kupující tímto oznamuje prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy na následující zboží:

____________________________________________________________________________

Datum převzetí zboží:

Číslo objednávky:

Datum: