Akce 2+1 + doprava zdarma 🌰 máslaNa produkt

Ochrana osobních údajů

Na obchodné činnosti spoločnosti MERX TRADE, s.r.o. sa vzťahujú nižšie definované podmienky ochrany osobných údajov, IČ 09594566, DIČ: CZ09594566 so sídlom Nové Sady 988/2, 602 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 119557/SL1/KSBR (ďalej len MERX TRADE, s.r.o.o. alebo „Spoločnosť“) a jej registrovanej ochrannej známky „hyve“. tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky činnosti internetového obchodu www.fithyve.com prevádzkovaného Spoločnosťou.

MERX TRADE, s.r.o. je ve vztahu k osobním údajům zákazníků a uživatelů internetového obchodu a kamenných prodejen provozovaného MERX TRADE, s.r.o. správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a nařízení.

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:

MERX TRADE, s.r.o.

Nové Sady 988/2,

602 00 Brno, 

Česká republika

Telefonní číslo: +420 607 577 903

Emailová adresa: hello@fithyve.com

Pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na zákazníky a uživatele internetového obchodu či kamenných prodejen MERX TRADE, s.r.o., kteří jsou fyzickými osobami.

1. Uživatelský účet a Ambasadorský účet

Na každém z internetového obchodu provozovaného MERX TRADE, s.r.o. máte možnost zaregistrovat se jako nový zákazník nebo ambasador a čerpat tak řadu výhod. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, zejména jméno, příjmení, adresu, telefon a kontaktní e-mail. Odesláním těchto údajů a potvrzením zaslaného e-mailu dojde k založení uživatelského účtu. Tímto poskytujete MERX TRADE, s.r.o. osobní údaje a souhlasíte s jejich zpracováním, jak jste byli informováni při vyplnění registračního formuláře a jeho odeslání.

Pro přístup do uživatelského účtu je nezbytné zvolit uživatelské jméno a heslo. Zvolte je prosím tak, abyste v maximální možné míře zamezili jejich neoprávněnému užití třetí osobou. Ačkoli se snažíme Vaše osobní údaje maximálně chránit, při užití správných přihlašovacích údajů již nemůžeme dále ověřovat, zda jste to skutečně Vy, kdo se k účtu přihlašuje. Pokud by došlo ke zneužití Vašich přihlašovacích údajů, získá ten, kdo údaje zneužil, přístup k Vašim osobním údajům zadaným při registraci. Přihlašovací údaje do uživatelského účtu proto uchovávejte v tajnosti. V opačném případě nenese MERX TRADE, s.r.o. odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu či údajů v něm obsažených třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. Stejně můžeme naložit i s uživatelským účtem, prostřednictvím kterého bude docházet k porušování právních předpisů nebo dobrých mravů. V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu, případně můžete využít některý z výše uvedených kontaktů k tomu, abyste nám změnu oznámili.

2. Ochrana osobních údajů

Vyplněním objednávky, založením uživatelského účtu, přihlášením k odběru novinek, komentováním a hodnocením zboží či uplatněním práv z kupní smlouvy poskytujete MERX TRADE, s.r.o. některé Vaše osobní údaje. Jak Vás informujeme při zadání osobních údajů, většinou z těchto úkonů udělujete souhlas se zpracováváním poskytnutých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to ve většině případů až do doby vyjádření nesouhlasu s dalším takovým zpracováním. Pro zpracování Vašich osobních údajů totiž musíme vždy mít zákonný důvod. V případě registrace k odběru novinek a založení uživatelského účtu bez objednání zboží je takovým zákonným důvodem Váš souhlas se zpracováním Vašich údajů, který udělujete odesláním zadaných osobních údajů a načtením odkazu z potvrzovacího e-mailu. Pokud údaje zadáváte při objednávce zboží, jeho vrácení či reklamaci, je zákonným důvodem jejich zpracování skutečnost, že údaje potřebujeme k uzavření kupní smlouvy a plnění našich povinností z ní vyplývajících. V některých případech můžeme část Vašich osobních údajů (například e-mailovou adresu) zpracovávat z důvodu našeho oprávněného zájmu, kterým je zejména rozvoj, propagace a zlepšování našeho podnikání.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „nařízení“).

2.1 Co je osobním údajem?

Osobním údajem je taková informace, kterou nám poskytujete v rámci vyplnění objednávky, registrace a dalších činností na některém z internetového obchodu provozovaného MERX TRADE, s.r.o. Osobním údajem se rozumí každá informace, která identifikuje nebo může identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou tak zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo. Mohou jimi být ale i méně obvyklé údaje, jako je například číslo účtu, protože i jeho prostřednictvím může dojít k identifikaci konkrétní osoby.

Některé údaje získáváme automaticky průběhu Vaší návštěvy internetového obchodu. Těmito údaji jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez založení uživatelského účtu a bez ohledu na to, zda na internetovém obchodě nakupujete nebo ne. Tyto další údaje nám pomáhají zjišťovat soubory cookie, o jejichž používání jsme Vás informovali po Vašem příchodu na stránky internetového obchodu.

2.2 Jak jsou osobní údaje využívány?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám umožňujeme přístup k Vašemu uživatelskému účtu a využívání s tím spojených výhod v rámci Vašeho pohybu na stránkách internetového obchodu. Jsou pro nás rovněž nezbytné v případě, že u nás objednáte zboží, abychom věděli, s kým smlouvu uzavíráme, měli Vám zboží jak doručit a v případě potřeby Vás mohli kontaktovat.

Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho uživatelského účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání k analýze chování uživatelů stránek internetového obchodu provozovaného MERX TRADE, s.r.o.

Údaje mohou být rovněž využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze zákazníků, registrovaných uživatelů a odběratelů novinek a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou, nejdéle však do vznesení námitky či žádosti o výmaz údajů, což je v těchto pravidlech vysvětleno dále. Odesláním objednávky nebo založením uživatelského účtu souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, o čemž jsme Vás před poskytnutím osobních údajů informovali.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete rovněž kdykoliv odvolat formou emailu na naši kontaktní emailovou adresu nebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení

2.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Společnost MERX TRADE, s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ i nařízení.

Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Zpracovatelem je osoba, které za námi stanoveným účelem předáme Vaše osobní údaje a tato s nimi nemůže svévolně nakládat, ale vždy jen způsobem, který ji určíme. Může to být například provozovatel datových úložišť, na kterých máme Vaše osobní údaje uloženy.

Osobní údaje z uskutečněných obchodů budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro splnění kupní smlouvy a pro zajištění realizace práva a povinností kupujícího i prodávajícího. Údaje zpracovávané z těchto důvodů nebudou zpracovávány po dobu delší než 10 let od uzavření kupní smlouvy. Pokud budou osobní údaje zpracovávány na základě registrace k odběru novinek či vytvoření uživatelského účtu, budou údaje zpracovány do okamžiku, kdy odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely či nám dáte jiným způsobem najevo, že si již zpracování Vašich údajů nepřejete. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.4 Komu jsou osobní údaje předávány?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě aniž bychom Vás o této možnosti při jejich získání neinformovali, pokud nutnost předání údajů nevyplývá z povahy účelu, ke kterému jsou poskytovány. Tyto další osoby mohou být představovány externími dopravci a osobami podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby. Pokud budeme Vaše údaje využívat pro marketingové účely, můžeme je předat osobě, která pro nás tyto činnosti zajišťuje, a to opět jen v rozsahu, které je nezbytný pro poskytovanou marketingovou službu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

2.5 Jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte celou řadu práv a oprávnění, která můžete vůči správci osobních údajů uplatňovat. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaným MERX TRADE, s.r.o. a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, jaké údaje o vás zpracováváme, informace o zdrojích těchto údajů, informace o příjemcích těchto údajů). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání, stejně tak jako potvrzení, zda o Vás nějaké osobní údaje zpracováváme. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Dále máte právo požadovat opravu nepřesných či následně změněných osobních údajů nebo jejich výmaz, případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze. Žádost o výmaz osobních údajů by měla být založena na některém z důvodů stanovených v čl. 17 odst. 1 nařízení. Do doby, než rozhodneme o Vašem požadavku na opravu osobních údajů či jejich výmaz máte právo požadovat, abychom zpracování dotčených údajů omezili.

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Pokud jej odvoláte, není tím dotčena oprávněnost zpracování provedeného před odvoláním souhlasu.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na jejich zpracování, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a my Vaše údaje nebudeme zpracovávat až do doby, než prokážeme závažné oprávněné důvody na jejich zpracování. Pokud by naším oprávněným zájmem byl přímý marketing, bude vznesení námitky bez dalšího znamenat ukončení zpracování osobních údajů pro tento účel.

Pokud je právním důvodem zpracování vašich osobních údajů udělení souhlasu s jejich zpracováním a je prováděno automatizovaně, tj. například jejich automatickým uložením do databáze po jejich zadání v internetovém obchodě, máte právo požadovat, abychom Vám za účelem jejich předání jinému správci tyto údaje poskytli ve strojově čitelném formátu.

Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ZOOÚ nebo s nařízením, můžete:

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), který provádí dozor nad ocranou osobních údajů v České republice. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

3. Další souvislosti užívání internetového obchodu MERX TRADE, s.r.o.

3.1 Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka internetového obchodu, které umožňují například analýzu způsobu jeho užívání návštěvníky. Internetové stránky, které cookies do Vašeho prohlížeče uložily, díky nim následně poznají, zda jste stránky již dříve navštívili, zda máte zboží v košíku či rozpracovaný nějaký formulář, případně zda jste přihlášeni.

V případě vašeho prvního připojení na naše weby se Vám zobrazí cookie banner, který Vás vyzývá k udělení souhlasu k používání cookies na našem webu. Na základě vašeho souhlasu využíváme analytické a marketingové cookies, které nám umožní optimalizovat web a nabízet Vám relevantní reklamní sdělení. Záleží na Vaší volbě, zda budete tyto cookies a jiné obdobné techniky akceptovat, a to buď volbou tlačítka “Přijmout vše” na cookie liště, nebo si nastavíte souhlasy s cookies podle vašich preferencí a potřeb poskytnutím souhlasů v podrobnějším nastavení. Udělené souhlasy můžete stejným způsobem v kdykoli změnit (např. prostřednictvím odkazu v patičce stránky), přičemž odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači zcela zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout v preferenčním centru, jak je popsáno výše, nebo volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, který používáte. V tomto ohledu případně kontaktujte výrobce svého internetového prohlížeče. Kompletním odmítnutím používání cookies v nastavení prohlížeče se může stát, že nebudete moci plně využívat všechny funkce běžně dostupné na stránkách internetového obchodu. Některé z cookies jsou totiž pro jejich bezvadný provoz nezbytné. Tyto nezbytné cookies jsme oprávněni užívat i bez Vašeho výslovného souhlasu, proto není v preferenčním centru možnost možnost jejich odmítnutí. Jsme Vás ale povinni na používání těchto cookies upozornit, což jsme učinili prostřednictvím cookie lišty a tohoto dokumentu.

3.3. Kategorie cookies

Na našich internetových stránkách využíváme následující kategorie cookies:

Funkční cookies

Sběr a ukládání těchto souborů cookies nám pomáhá zajistit správný základních funkcí našich internetových stránek. Zpracování těchto dat je nezbytné například k zajištění procesu registrace, přihlášení, zabezpečení webu proti útokům, zlepšování funkčnosti webu, přizpůsobení funkcionality, sledování rychlosti načítání stránek a podobně. Bez těchto dat nemůže web správně fungovat a proto je nelze odmítnout.

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují získávat informace o aktivitě uživatelů v čase na našich internetových stránkách, díky kterým můžeme náš web vylepšovat podle Vašich potřeb. Slouží například pro sledování, jak se v čase uživatelé vrací, odkud přicházejí, jaké jsou jejich oblíbené stránky a jak interagují s jednotlivými komponentami a funkcemi našeho webu.

Marketingové cookies

Zpracování dat ze souborů marketingových cookies nám umožní zobrazovat Vám reklamní sdělení na jiných internetových stránkách. Používají se také ke sledování reklam, na které kliknete, nebo ke sledování akcí, které provedete po kliknutí na reklamu. Zpracování těchto dat nám také umožňuje vytvářet a zobrazovat reklamy, přizpůsobené Vám na míru.