Akce 2+1 + doprava zdarma 🌰 máslaNa produkt

Obchodní podmínky

Společnost MERX TRADE, s.r.o. 

IČO: 09594566 DIČ: CZ09594566

se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 119557/KSBR (12.10.2020)

Internetový obchod: fithyve.com

E-mail: hello@fithyve.com

Telefon: + 420 607 577 903


Tyto obchodní podmínky společnosti MERX TRADE, s.r.o. pro prodej zboží a služeb platí pro internetový obchod umístěný na webové stránce fithyve.com a skládají se z následujících článků:

Článek 1. - Obecná ustanovení

Článek 2. - Objednávky, kupní smlouva

Článek 3. - Cena zboží, platební podmínky a doručení

Článek 4. - Zásady zrušení Objednávky

Článek 5. - Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Článek 6. – Přepravní a dodací podmínky

Článek 7. – Práva z vadného plnění

Článek 8. - Závěrečná ustanovení


Článek 1. 

Obecná ustanovení

 1. Prodávajícím je obchodní společnost MERX TRADE, s.r.o., IČO: 09594566, DIČ: CZ09594566; se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C 119557/KSBR; datum založení: 20.10.2020 (dále jen “Prodávající”).
 2. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce fithyve.com (dále jen „e-shop“), a to prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen "Rozhraní").

Článek 2. 

Objednávky, kupní smlouva

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavírajících kupní smlouvu (dále jen "Kupní smlouva") uzavřenou mezi Prodávajícím a jakoukoliv fyzickou osobou, která si objedná výrobky či služby (dále jen "Kupující" popř. "Vy") prostřednictvím e-shopu Prodávajícího. Tyto obchodní podmínky jako takové tvoří spolu se Zásadami ochrany osobních údajů nedílnou součást kupní smlouvy a uzavřením kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se s těmito dokumenty seznámil. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na fyzické osoby, které v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s Prodávajícím.
 2. Používáním e-shopu Kupující přijímá Zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na veškeré informace zadané Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní a které mohou být během tohoto procesu shromažďovány podle platných zákonů. Úplné znění zásad je k nahlédnutí ZDE.
 3. Kupující odesláním objednávky potvrzuje všechny následující skutečnosti (a-d) a to, že Kupující:
 1. Veškerá prezentace zboží na rozhraní je pouze informativní a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 1 písm. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a Prodávající nenese odpovědnost za náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na připojení k internetu, telefonní poplatky atd.).
 3. Pro objednání produktů vyplní Kupující objednávkový formulář v sekci “Košík” Objednávkový formulář obsahuje zejména informace týkající se (a-d):

(dále také "Objednávka" nebo "Zadání Objednávky").

 1. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem, kdy Kupující obdrží od Prodávajícího e-mail "Potvrzení Objednávky" spolu s podklady v trvalé podobě. Podpůrné dokumenty si můžete prohlédnout na následujících stránkách: Smluvní podmínky , Zásady ochrany osobních údajů
 2. Kupující může také provést objednávku e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem komunikace na dálku za podmínek uvedených v Rozhraní (na webu e-shopu). Bez ohledu na způsob, jakým byla objednávka zadána, je platná až po obdržení e-mailu "Potvrzení Objednávky" Kupujícím.
 3. Před odesláním objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit osobní údaje zadané do objednávky tak, aby mohl opravit případné chyby vzniklé při vyplňování objednávkového formuláře nebo i neodeslat objednávku. Kupující odešle Prodávajícímu objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat a zaplatit“. Prodávající nenese odpovědnost za neobdržení nebo nepřijetí objednávky nebo za obdržení nesprávných informací, ať už poskytnutých úmyslně či neúmyslně.
 4. Kupující je oprávněn 
 5. Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

Článek 3.

Cena zboží, platební podmínky a doručení

 1. Rozhraní poskytuje informace o poskytovaném zboží a službách včetně cen jednotlivých produktů. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Cena zboží nezahrnuje případné poplatky za dopravné, dobírečné nebo způsob platby, jejichž výše se odvíjí od volby Kupujícího a jsou uváděny až v rámci Košíku.
 2. Ceny produktů jsou platné v okamžiku odeslání objednávky s výjimkou zrušení ze strany Prodávajícího. 
 3. Způsoby plateb a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba". Prodávající neakceptuje žádné jiné platební metody než ty, které jsou uvedeny ve výše uvedené části a jsou dostupné v sekci “Košík” a nenese odpovědnost za žádné škody, které by mohly mít za následek, že by se Kupující pokusil zaplatit jiným způsobem.
 4. Kupující zaplatí Prodávajícímu kupní cenu produktů společně s náklady na dopravné a balné ve smluvené výši, není-li výslovně uvedeno jinak.
 5. V případě zpoždění dodávky bude Kupující o této skutečnosti informován e-mailem. V opačném případě obdrží Kupující e-mail s potvrzením, že jeho objednávka byla odeslána.
 6. Kupující akceptuje skutečnost, že Prodávající může vyhlašovat marketingové akce, například Dárek k nákupu. Pravidla těchto akcí naleznete v odkazu u příslušné poskytované akce. V takovém případě tvoří tato pravidla nedílnou součást obchodních podmínek. Pokud Prodávající poskytne Kupujícímu k nákupu dárek zdarma, pokud není uvedeno jinak v podmínkách příslušné akce, je jeho vrácení v případě odstoupení od Kupní smlouvy (i částečného) vázáno buď na konkrétní produkt, při jehož vrácení je Kupující povinen vrátit také dárek zdarma; nebo je Kupující povinen vrátit dárek zdarma, pokud při objednávce více produktů Kupující odstoupí od objednávky v takové výši, že není naplněna podmínka minimální hodnoty nákupu pro ponechání si dárku zdarma.  
 7. Prodávající může Kupujícím vydat následující slevové kódy (a-b):

Slevový kód se vloží do pole "Vložit nový slevový kód," v sekci Košík. Slevy poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jak zaplacením celé kupní ceny zboží, tak jeho převzetím od Prodávajícího nebo po vzájemné dohodě třetí osoby.

Článek 4.

Zásady zrušení Objednávky

 1. Kupující může zrušit Objednávku po i po její akceptaci Prodávajícím, a to telefonicky (+420 607 577 903) nebo e-mailem zaslaným na adresu hello@fithyve.com; a to až do okamžiku, než Prodávající zajistí dopravu ke Kupujícímu. V písemném zrušení objednávky prosím uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky je uvedeno v potvrzení objednávky, zaslaném na zadanou e-mailovou adresu po přijetí objednávky a v přehledu objednávek v uživatelském profilu Kupujícího (více o uživatelských profilech viz Zásady ochrany osobních údajů). Pokud Kupující zruší Objednávku po zajištění dopravy Prodávajícím, doporučuje Prodávající Kupujícímu Objednávku nepřevzít, aby byla doručena zpět Prodávajícímu. 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit Objednávku nebo její část v kterémkoli z následujících případů (a-e):

Pokud taková situace nastane, bude Prodávající neprodleně informovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující před zrušením Objednávky již cenu zboží uhradil, budou mu peněžní prostředky za nedodané zboží (včetně nákladů na dopravu) vráceny zpět způsobem, kterým byla kupní cena uhrazena, případně způsobem, na kterém se Prodávající s Kupujícím dohodnou.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout Objednávku nebo odstoupit od Kupní smlouvy (Komerční prodej zboží nabízeného společností MERX TRADE, s.r.o. není povolen. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se dozví o úmyslu Kupujícího zboží dále komerčně prodávat.).

Článek 5.

Odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

 1. Kupující je oprávněn částečně nebo úplně odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů od převzetí zboží Kupujícím nebo třetí osobou určenou Kupujícím (jiné než přepravci), případně od převzetí posledního kusu zboží, objedná-li Kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně. Kupující musí v této lhůtě zaslat Prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy. Kupující poté vrátí zboží Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využit vzor poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek (viz příloha I). Odstoupení doporučujeme provést tak, že Kupující zašle jednoznačné oznámení na e-mailovou adresu hello@fithyve.com prodávajícího.
 3. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy, ne dříve než Kupující Prodávajícímu prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 4. Při vrácení zboží objednaného pomocí slevového kódu je Kupujícímu vrácena pouze částka zaplacená za vrácenou položku zboží.
 5. Kromě vrácení kupní ceny má Kupující v případě úplného odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nákladů spojených s dodáním zboží, maximálně však za cenu nejlevnější přepravy nabízené Prodávajícím. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující.
 6. Kupující bere na vědomí, že nelze od Kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v platných právních předpisech, mimo jiné v ustanovení § 1837 občanského zákoníku, zejména v případech (a-d):
 1. Odstoupení od kupní smlouvy lze odmítnout v případě, že zboží zakoupil podnikatel nebo právnická osoba. V takových případech se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
 2. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, použito nad rámec určení nebo i částečně spotřebováno, či byla jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu právo na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující bere na vědomí, že výše náhrady škody bude Prodávajícím stanovena s ohledem na stav vráceného zboží a v případě, že zboží bude Prodávajícím vyhodnoceno jako neprodejné, může být nárok na náhradu škody Prodávajícím jednostranně započten proti Kupujícímu.
 3. Vedle odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu (dle tohoto článku obchodních podmínek výše), může Kupující od Kupní smlouvy odstoupit také v případě, je-li Prodávající v prodlení s odevzdáním věci, nesplní-li Prodávající svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Kupující poskytl. Kupující může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření Kupní smlouvy anebo Kupující sdělil Prodávajícímu před uzavřením Kupní smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

Článek 6.

Přepravní a dodací podmínky

 1. Způsoby doručení a jejich podmínky jsou uvedeny v sekci "Doprava a Platba" v Rozhraní. Doručení zajišťuje Prodávající na území Evropské unie. Náklady na dopravu se mohou lišit podle způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si volí Kupující s aktuálním ceníkem dostupným v sekci "Košík".
 2. V případě, že Kupujícímu bylo dodáno zboží Prodávajícího, které si Kupující neobjednal, doporučuje Prodávající Kupujícímu, aby bez zbytečného odkladu po dodání zboží, kontaktoval zákaznický servis Prodávajícího, případně e-mailem nebo telefonicky.
 3.  Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat stav a jakost zboží, především neporušenost obalů zboží. V případě, že bylo Kupujícímu dodána zásilka od přepravce, která vykazuje známky poškození či vad, doporučuje Prodávající Kupujícímu, aby kontaktoval zákaznický servis Prodávajícího, případně e-mailem nebo telefonicky. V případě zjištění poškození zásilky doporučuje Prodávající, aby Kupující sepsal záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí přepravce. V případě převzetí poškozené zásilky bude věc řešena s přepravcem.
 4. Je-li z důvodu na straně Kupujícího třeba Zboží doručovat opakovaně, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu veškeré náklady spojené s takovým opakovaným doručováním.
 5. Po převzetí zásilky Kupující zboží zkontroluje a případné vady písemně nahlásí do 24 hodin od převzetí, pokud možno včetně foto nebo video dokumentace, na e-mailovou adresu: hello@fithyve.com. Kupující je povinen poskytovat veškerou součinnost Prodávajícímu tak, aby Prodávající mohl uplatnit svá práva vůči přepravci vyplývající ze smlouvy Prodávajícího s přepravcem a dalšími podmínkami vztahujícími se k dopravě zboží. Způsob popisu závady a další potřebné informace jsou uvedeny v následujícím článku Práva z vadného plnění.

Článek 7.

Práva z vadného plnění

 1. Ustanovení tohoto článku se vztahují na Kupujícího, který je spotřebitelem. Práva z vadného plnění v případě, že je Kupující spotřebitelem, se dále řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. V případě zakoupení výrobků fyzickou osobou v rámci jejího podnikání se reklamace řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající zaručuje Kupujícímu, že v době převzetí zboží Kupujícím (a-e):
 1. Ustanovení uvedená výše se nevztahují na vadu zboží prodávaného za nižší cenu v důsledku vady, na běžné opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, natržení či poškození při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 2. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady způsobené Kupujícím, zejména vzniklé v důsledku používání v rozporu s návodem k použití, vady vzniklé mechanickým poškozením nebo přírodními živly. Reklamaci lze tedy uplatňovat na vady způsobené vadou materiálu nebo nesprávnou technologií výroby.
 3. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobené funkcí zboží.
 4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady spotřebního zboží době 2 let od převzetí zboží; tato lhůta může být prodloužena prohlášením v záručním listě. V případě prodloužení záruční doby určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužené záruky v záručním listě. V případě, že záruční list neexistuje, slouží ke stejnému účelu daňový doklad (faktura).
 6. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy byl Prodávajícímu oznámen výskyt vady Kupujícím.
 7. V případě neoprávněné reklamace se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu účelně vynaložené náklady spojené s reklamačním řízením nad rámec běžného způsobu vyřízení (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady na právní zastoupení atd.). Nárok Kupujícího na úhradu nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 8. Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva Kupujícího, včetně práv z vadného plnění. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a řídí se platnými právními předpisy pro darovací smlouvu. Darovací smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím ve 14denní lhůtě dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, případně ke zrušení Objednávky podle těchto obchodních podmínek, je Kupující povinen poskytnuté dárky vrátit společně se zakoupeným zbožím Prodávajícímu. V opačném případě je Prodávající oprávněn hodnotu nevráceného dárku jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 9. Má-li zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 10. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud
 1. V případě reklamace zboží zakoupeného u MERX TRADE, s.r.o. je Kupujícímu doporučeno postupovat dle pokynů uvedených níže:

Výše uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva Kupujícího podle stávajících zákonů v platném znění a jejich účelem je zajistit a umožnit komfortní a co možná nejrychlejší vyřízení reklamace.

 1. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 1. Reklamace a odstranění vad bude vyřízena a Kupující o vyřízení musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty 30 dnů je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.
 1. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Článek 8.

Závěrečná ustanovení

 1. Neplatností některého ustanovení těchto obchodních podmínek, Kupní smlouvy nebo jakéhokoliv jiného smluvního ujednání mezi stranami není dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení.
 2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu koupit produkty od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která objednává zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 3. Vzor oznámení o odstoupení od kupní smlouvy tvoří přílohu této smlouvy (viz příloha I).
 4. Kupní smlouva a veškeré podklady jsou vyhotoveny v češtině, Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a řídí se českým právem.
 5. Veškeré otázky zde nezmíněné se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.
 6. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 44

110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 01.01.2023. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.


PŘÍLOHA I

Odstoupení od kupní smlouvy

Prodávající: MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 09594566, DIČ: CZ09594566

Korespondenční adresa: MERX TRADE, s.r.o., Nové sady 988/2, 602 00 Brno, Česká republika Email: hello@fithyve.com Telefonní číslo: +420 607 577 903

POZOR! Tato adresa slouží pouze v případě, že Kupující trvá na zaslání oznámení o odstoupení poštou místo e-mailu, nejedná se o adresu pro vrácení zboží. Adresa pro vrácení zboží vám bude sdělena naším zákaznickým servisem.

Kupující
Jméno, příjmení:
Adresa:

Kupující tímto oznamuje Prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy na toto zboží:

____________________________________________________________________________

Datum obdržení zboží:

Číslo objednávky:

Datum:                                                                                                                   Podpis Kupujícího